Informacje prawne

Witryna htttp://nstride.zimmerbiomet.com stanowi własność i jest zarządzana przez Zimmer Biomet Regenerative Therapies, spółkę zależną lub spółkę stowarzyszoną firmy Zimmer, Inc. (wszelkie tego rodzaju spółki zależne lub stowarzyszone są określane łącznie jako „Zimmer Biomet”) .  Wszelkie treści, informacje i oprogramowanie udostępniane w witrynie oraz za jej pośrednictwem stanowią własność firmy Zimmer Biomet.  Witryna może być wykorzystywana wyłącznie pod następującymi warunkami.

Korzystanie z witryny oznacza akceptację niniejszych warunków. Jeśli nie zgadzasz się na te warunki, prosimy o zaprzestanie korzystania z witryny.

 1. Licencja na korzystanie z witryny. Użytkownikom niniejszej witryny przyznaje się niewyłączną, niezbywalną, odwoływalną, ograniczoną licencję na dostęp i korzystanie z witryny oraz jej zawartości zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania. Zimmer Biomet może wypowiedzieć niniejszą licencję w dowolnym czasie i z dowolnego powodu.
 2. Ograniczenia użytkowania. Zawartość niniejszej witryny jest przeznaczona wyłącznie do użytku osobistego, nie do celów komercyjnych. Niniejszą witrynę można wykorzystywać wyłącznie do użytku osobistego lub do użytku wewnętrznego organizacji. Zakazuje się dekompilowania, odtwarzania, demontowania, wynajmowania, dzierżawienia, wypożyczania, sprzedawania, udzielania licencji lub tworzenia dzieł pochodnych na podstawie witryny lub jej zawartości. Zakazuje się wykorzystywania oprogramowania do monitorowania lub analizowania sieci w celu określania architektury witryny lub wyodrębniania informacji na temat wykorzystania bądź użytkowników. Zakazuje się używana robotów, pająków lub innych urządzeń bądź procesów automatycznych lub ręcznych do monitorowania lub kopiowania witryny bądź jej zawartości, bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Zimmer Biomet. Zakazuje się drukowania, pobierania, kopiowania, modyfikowania, odtwarzania, ponownego publikowania, rozpowszechniania, wyświetlania lub przesyłania na potrzeby komercyjne, niekomercyjne bądź publiczne jakichkolwiek części witryny poza zakresem dozwolonym powyżej. Zakazuje się używania lub innego rodzaju eksportowania bądź reeksportowania witryny lub jej dowolnej części, jej zawartości lub wszelkiego oprogramowania udostępnianego na witrynie bądź za jej pośrednictwem w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi kontroli eksportu. Wszelkie nieuprawnione wykorzystywanie witryny lub jej zawartości jest zakazane i może skutkować działaniami organów ścigania wobec użytkownika i innymi konsekwencjami prawnymi.
 3. Doradztwo nieprofesjonalne. Witryna i jej zawartość nie stanowi doradztwa medycznego, prawnego ani innego rodzaju doradztwa profesjonalnego. Tylko lekarz lub inny pracownik służby zdrowia może określić odpowiednie działania w Państwa przypadku. W celu uzyskania porady lekarskiej, należy zwrócić się do lekarza lub innego pracownika służby zdrowia. Nie zapewnia, ani nie gwarantuje się rzetelności, pełności, adekwatności ani aktualności witryny lub jej zawartości. Użytkownik korzysta z zawartości witryny lub materiałów, do których prowadzą łącza z witryny, na własne ryzyko.
 4. Użytkownicy witryny Niniejsza witryna jest przeznaczona dla osób przebywających na terenie Niemiec, Polski, Norwegii oraz Wielkiej Brytanii.
 5. Prawa własności intelektualnej. Cała zawartość, o ile nie zaznaczono inaczej, jest chroniona przez prawo, w tym, ale nie wyłącznie, przepisy o prawie autorskim, tajemnicy handlowej i prawie o znakach towarowych obowiązujące w Stanach Zjednoczonych, jak również inne przepisy i regulacje stanowe, krajowe oraz międzynarodowe. Zimmer Biomet nie udziela użytkownikowi żadnych wyraźnych ani dorozumianych praw na podstawie informacji dotyczących patentów, praw autorskich, znaków towarowych lub tajemnicy handlowej. W związku z powyższym wszelkie nieuprawnione korzystanie z witryny lub zawartości może stanowić naruszenie przepisów o prawie autorskim, znakach towarowych, tajemnicy handlowej bądź dotyczących ochrony prywatności i wizerunku.Przesyłając zawartość, pomysły lub innego rodzaju informacje na witrynę, na przykład w formie propozycji lub informacji zwrotnych na temat naszej witryny bądź naszych produktów lub usług, użytkownik automatycznie przekazuje firmie Zimmer Biomet nieodpłatne, bezterminowe, nieodwołalne i niewyłączne prawo i zezwolenie na używanie, odtwarzanie, modyfikowanie, stosowanie, publikowanie, redagowanie (dotyczące długości lub przejrzystości), tłumaczenie, tworzenie dzieł pochodnych, rozpowszechnianie, rozprowadzanie, przesyłanie, wykonywanie i wyświetlanie tej zawartości (w całości lub w części) na całym świecie i/lub włączanie jej do innych dzieł w dowolnej formie, na dowolnych nośnikach lub w dowolnej technologii, znanej obecnie lub opracowanej w przyszłości przez cały okres obowiązywania praw, które mogą występować w tej zawartości. Oczywiście podczas ponownego wykorzystania dowolnej zawartości przez firmę Zimmer Biomet nie będzie ona zawierać żadnych udostępnionych danych osobowych. Zimmer Biomet zastrzega sobie prawo do usuwania wszelkich treści przesłanych na witrynę w dowolnym czasie i bez podania przyczyny.
 6. Błędy i poprawki. Zimmer Biomet podejmuje wszelkie środki w celu monitorowania i aktualizowania zawartości witryny, ale nie gwarantuje, że będzie ona przez cały czas wolna od błędów, wirusów lub innych szkodliwych komponentów, ani że wady zostaną usunięte. Zimmer Biomet nie gwarantuje również ani nie oświadcza, że ​zawartość witryny i wszelkie informacje dostępne w witrynie lub za jej pośrednictwem będą przez cały czas prawidłowe, dokładne, aktualne lub w inny sposób niezawodne. Zimmer Biomet może w dowolnym czasie dokonać zmian zawartości lub witryny.
 7. Dostępność produktów i usług. Witryna zawiera informacje na temat produktów, które mogą, ale nie muszą być dostępne w danym kraju lub regionie świata, mogą być dostępne pod innymi nazwami handlowymi w różnych krajach oraz, w stosownych przypadkach, mogą być zatwierdzane lub weryfikowane przez rządowy organ regulacyjny w związku ze sprzedażą lub użyciem z różnymi wskazaniami i ograniczeniami w poszczególnych krajach. Informuje się odwiedzających, że inni producenci i usługodawcy mogą oferować alternatywne produkty i usługi.Zawartość witryny jest chroniona prawami autorskimi, znakami towarowymi oraz innymi prawami dotyczącymi własności intelektualnej, będacymi własnością
 8. Informacje dotyczące opieki zdrowotnej. Podjęto wszelkie starania, aby informacje dotyczące opieki zdrowotnej były zaprezentowane na naszej witrynie w sposób jasny i obiektywny. Informacje związane z różnymi problemami dotyczącymi zdrowia, medycyny i sprawności oraz ich leczeniem nie mają zastępować porady udzielonej przez lekarza lub innego pracownika służby zdrowa. Nie należy wykorzystywać informacji zamieszczonych w witrynie do diagnozowania problemu zdrowotnego lub związanego ze sprawnością ani choroby. W takim przypadku należy skontaktować się z pracownikiem służby zdrowia, aby uzyskać informacje na temat różnych sposobów leczenia (jeśli jest to niezbędne) odpowiednich dla użytkownika.
 9. Zawartość innych firm. W witrynie może być wyświetlana lub dostępna zawartość innych firm. Zimmer Biomet nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron trzecich. Niniejsza witryna może ponadto zawierać łącza lub odsyłacze do innych stron internetowych, niepowiązanych z firmą Zimmer Biomet, jednakże Zimmer Biomet nie ponosi odpowiedzialności za treść takich stron i nie odpowiada za jakiekolwiek szkody lub urazy wynikające z dostępu użytkowników do takich stron. Łącza do innych stron są zamieszczane wyłącznie dla wygody użytkowników naszej witryny. Firma Zimmer Biomet podejmuje wszelkie działania, aby zweryfikować, że adresy URL odwołujące się do zewnętrznych stron internetowych są poprawne w momencie opublikowania ostatniej wersji witryny Zimmer Biomet. Należy jednak pamiętać, że firma Zimmer Biomet nie ponosi odpowiedzialności za zawartość zewnętrznych witryn internetowych, ani za żadne treści zewnętrzne, ani nie gwarantuje, że takie strony zewnętrzne będą stale dostępne. Fakt zamieszczenia linków do takich zewnętrznych stron internetowych, nie oznacza poparcia jakiejkolwiek treści zawartej w tych zewnętrznych witrynach.
 10. Zastrzeżenie. Witryna i jej zawartość są udostępniane na zasadzie „tak, jak jest”.  Zimmer Biomet wyraźnie zrzeka się wszelkich gwarancji, w tym gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu i nienaruszalności. Zgodnie z prawem Zimmer Biomet nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, urazy, roszczenia, zobowiązania ani wszelkiego rodzaju szkody wynikowe lub w jakikolwiek sposób związane z: (A) wszelkimi błędami lub pominięciami w tej witrynie i jej zawartości, w tym, ale nie wyłącznie, nieścisłościami technicznymi i błędami typograficznymi; (B) wszelkimi innymi stronami internetowymi stron trzecich lub ich zawartością, dostępnymi bezpośrednio lub pośrednio poprzez łącza zamieszczone w niniejszej witrynie, w tym, ale nie wyłącznie, zawartymi tam błędami lub pominięciami; (C), brakiem dostępu do witryny lub jakiejkolwiek jej części; (D), korzystaniem z niniejszej witryny; lub (e) korzystaniem z jakiegokolwiek sprzętu lub oprogramowania w związku z witryną.
 11. Ograniczenie odpowiedzialności. Zgodnie z prawem Zimmer Biomet nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, urazy, roszczenia, zobowiązania ani wszelkiego rodzaju szkody wynikające z korzystania z witryny bądź jej zawartości. Zimmer Biomet nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szczególne, pośrednie, przypadkowe lub wtórne szkody dowolnego rodzaju (w tym, bez ograniczeń, dotyczące obsługi prawnej), w jakikolwiek sposób spowodowane, wynikające z lub powstałe w związku z korzystaniem lub niemożnością korzystania z witryny lub jej zawartości W zakresie, w jakim powyższe ograniczenie odpowiedzialności jest zakazane, wyłączna odpowiedzialność firmy Zimmer Biomet za szkody wobec użytkownika jest ograniczona do 1000 USD.
 12. Zastrzeżenie dotyczące ceny akcji. Wyniki dotyczące ceny akcji przedstawione w notowaniach giełdowych dostępnych w niniejszej witrynie lub za jej pośrednictwem nie muszą być wskaźnikiem przyszłych wyników dotyczących cen. Cała zawartość ma wyłącznie charakter informacyjny i żadne treści (w tym, bez ograniczeń, notowania giełdowe lub informacje o firmie) nie powinny być traktowane jako podstawa do podejmowania decyzji giełdowych lub inwestycyjnych.
 13. Działalność niezgodna z prawem. Zabrania się wykorzystywania niniejszej witryny do jakichkolwiek działań lub celów niezgodnych z prawem. Zimmer Biomet zastrzega sobie prawo do zbadania skarg lub zgłoszonych naruszeń Warunków użytkowania oraz do podjęcia wszelkich działań, jakie uzna za stosowne.
 14. Zadośćuczynienie za naruszenia. Zimmer Biomet zastrzega sobie prawo do stosowania wszelkich środków dostępnych według prawa i na zasadzie słuszności w przypadku naruszeń niniejszych Warunków użytkowania, w tym, ale nie wyłącznie, prawa do blokowania dostępu z danego adresu internetowego do witryn firmy Zimmer Biomet i ich funkcji.
 15. Prawo właściwe i jurysdykcja. Niniejsze Warunki użytkowania zostały opracowane oraz powinny być interpretowane i egzekwowane zgodnie z przepisami i wymaganiami obowiązującymi w stanie Indiana.
  Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów nie ma zastosowania. Wszelkie działania zmierzające do egzekwowania niniejszej umowy będą rozstrzygane w odpowiednich amerykańskich sądach federalnych lub stanowych w stanie Indiana.
 16. Prywatność. Korzystanie z niniejszej witryny jest objęte zasadami prywatności witryn internetowych obowiązującymi w firmie Zimmer Biomet.
 17. Rozdzielność postanowień. Niniejsze Warunki użytkowania zawierają odniesienia do wszelkich postanowień zawartych w witrynie i zasadach prywatności. Warunki te stanowią jedyną umowę między użytkownikiem a firmą Zimmer Biomet w odniesieniu do dostępu do witryny oraz korzystania z niej. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków użytkowania jest bezprawne, nieważne lub niewykonalne albo sprzeczne z jakimikolwiek innymi postanowieniami Warunków użytkowania, wówczas warunki bezprawne, nieważne, niewykonalne lub sprzeczne zostają uznane za oddzielone od pozostałych postanowień i nie mają wpływu na ich ważność i wykonalność.
 18. Modyfikacje Warunków użytkowania. Zimmer Biomet zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków użytkowania w dowolnym momencie. Zaktualizowane wersje Warunków użytkowania będą pojawiać się w niniejszej witrynie i wchodzą w życie natychmiast. Użytkownik ma obowiązek regularnie przeglądać Warunki użytkowania. Dalsze korzystanie z witryny po wprowadzeniu zmian oznacza ich akceptację.Zabrania się powielania lub rozpowszechniana zawartości niniejszej witryny w jakiejkolwiek formie lub za pomocą jakichkolwiek środków elektronicznych bądź mechanicznych, w tym poprzez przesyłanie faksem, fotokopiowanie, nagrywanie lub przy użyciu systemów przechowywania i wyszukiwania informacji, bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich. Aby uzyskać pozwolenie lub dalsze informacje, prosimy o kontakt.
 19. Alternatywne metody rozstrzygania sporów. Europejska platforma internetowego rozstrzygania sporów (http://ec.europa.eu/consumers/odr/) zawiera informacje na temat alternatywnych metod rozwiązywania sporów, które mogą być przedmiotem zainteresowania. Firma Zimmer Biomet nie jest skłonna, ani nie jest zobowiązana do uczestniczenia w jakiejkolwiek procedurze rozstrzygania sporów przed agencją ochrony konsumentów.